En ideell förening

Föreningens uppgifter är bl.a. att sköta och underhålla och utveckla leden. I de uppgifterna ingår också självklart att hålla god kontakt med entreprenörer och företagare runt leden och via gott samarbete utveckla servicen till ridledsbesökarna.

Det åtgår både tid, kraft och pengar. Särskilt när det blir mycket vindfällen efter stormar. Gamla broar ruttnar och nya måste byggas. Sanka marker dikas ur och trummor läggas under stigarna. Kvistar som hänger lågt och buskar som snabbt växer upp måste bort. Tack vare goda kontakter och hyggliga markägare går detta ändå att genomföra.

Stort intresse har visats av allmänheten och det känns mycket roligt när beröm ges för lederna. Vi tror att Ridleder Tiveden är bra för hela bygden och hoppas att de som kommer hit upplever trevnad och gott bemötande.

Ridledskort: 450 kr
I årskostnaden ingår:

  • Medlemskap i föreningen Rideder Tiveden
  • Tillgång till 40 mil ridleder.
  • Rådgivning och bokning.
  • Ridledskort (gäller 1 år från löst datum)
  • Ridledskarta som visar hela ridledsområdet och bygger på Lantmäteriets topografiska kartunderlag. Den är tryckt i A1 storlek, 1:50 000  (1 km = 2 cm)
  • Ledbeskrivningar (som PDF)
  • På kartan visas de olika ridlederna, övernattningsställen, rastplatser, hästbad samt lämpliga startplatser med parkering för transporter. Kartan visar även befintliga stolpnummer som finns vid korsningar och viktiga platser på ridleden.

För att lösa ridledskort
Betala och maila oss namn och adress.
Swish: 123 618 0715
BG: 5837-9975
450 kr (inkl porto)
E-post: ridledertiveden@gmail.com
Observera att Ridledskortet är personligt.

För att bli medlem
Betala och ange namn och mailadress i betalningen.
Swish: 123 618 0715
BG: 5837-9975
100 kr

Inkomsterna från Ridledskorten går oavkortat till ledunderhåll och är föreningens huvudsakliga inkomst.

Så startades Ridleder Tiveden

Arbetet med att skapa ridleder i Tiveden påbörjades som en del i det stora landsbygdsprojektet ”Hållbara Tivedsbygder”, som var ett samarbete mellan föreningar i Finnerödja och Tived. Målet med projektet var bl a att stimulera till nya verksamheter samt att öka bygdens attraktivitet. Den 20 maj 2006 hölls officiell invigning av Ridlederna och då övertog Föreningen Ridleder Tiveden också ansvaret för ridlederna.

Upprop till planeringsmöte gjordes i maj 2004 och mängder av människor strömmade till. Efter många planeringsmöten på olika håll i bygderna började detaljplaneringar komma igång. Heta möten och diskussioner utmynnade så småningom i en vad vi nu tror bra struktur och organisation.

Arbetet påbörjades med kartarbete, stigletning, markägarkontakter och konkret röjningsarbete. Efter drygt 4000 arbetade, mestadels ideella timmar, stod ridleden nästan klar med 15 mil stigar och vägar. Föreningen fick brottas med sönderkörda, igenväxta skogsvägar och stormar som ställde till med massor av vindfällen.

Projektmedel från Sveriges miljö- och landsbygdsprogram LBU- medel har använts i starten. Framöver kommer den ideella förening som bildats stå för utveckling, arbete och ekonomi. Föreningen har en styrelse som alla är gratisarbetande entusiaster. Medlemmar är en del entreprenörer och andra intresserade som vill skapa något trevligt för bygden.

Vi önskar att alla de hästägare, ryttare eller andra i trakten som tycker att ridleden är en bra ide att värna om och hålla i gång kan bli medlemmar i föreningen. Man kan även lösa ridledskort även om man vanligtvis brukar och naturligtvis får rida som man alltid gjort. På så sätt medverkar fler till att lederna hålls i gott skick.

Förhoppningen är nu att ridleden ska ge attraktivitet åt bygden och att arbetet som är nedlagt kommer till nytta och glädje för många.

Varmt tack till:

• Alla ridledsentusiaster som med mycket svett och möda oförtröttligt arbetat med alla milen.
• Sveaskog som upplåter mycket mark.
• Götakanalbolag som rustat upp vägar.
• Alla privata markägare som tycker det här är spännande.
• Vägverket för deras skyltning.
• Helge Jacobsson, Spräng och svetsmek.
• Sören Stenefjords Skog och gräv
• Sveriges miljö- och landsbygdsprogram